Than cốc luyên kim 3-15mm

Sản phẩm: Than cốc 3-15mm

Thành phần:

C  ≥ 78%

Fe < 2%

Cỡ hạt: 3-15mm

Danh mục: