Sạn thạch anh

Sản phẩm: Sạn thạch anh

Thành phần:

SiO2 = 95-98%

Cỡ hạt: Bột mịn;1-3 mm;3-7 mm;7-12 mm; 10-15 mm;15-25 mm

Đóng bao: 50kg/bao