Bột tăng Carbon

Sản phẩm: Bột tăng Carbon

Thành phần:

C ≥ 95%;

Danh mục: