Than cám cốc

Sản phẩm: Than cám cốc

Thành phần:

C  ≥ 75%

Danh mục: