Ferro phốt pho

Sản phẩm: Ferro phốt pho

Thành phần:

P: (20÷25)%

C<0.1

S<0.01%

Cỡ cục :5-30mm90%min

Đóng bao: 1000 – 1500 kg/bao

Danh mục: